Kleuren en hun bijbelse betekenis

Rood: De belangrijkste kleur in de bijbel.

o Bloed van het lam
→  Het volmaakte offer – Hebr. 7:27
→  Vergeving van (onwetende) zonden (voor anderen)– Hebr. 9: 7, 26b
→  Verlossing – 1 Petr. 1: 18,19
→  Vrede met God – Col. 1: 20
→  Verzoening – Rom. 3: 24,25; Lev. 17: 11; 1 Joh. 4:10
→  Reiniging - Hebr. 9:14; 1 Joh. 1:7
→  Geheiligd - Hebr. 10:10; 13: 12
→  Verbond met God – Heb. 9: 18
→  Toegang tot het Heilige der Heiligen – Hebr. 10: 19-22; 4:16
→  Eeuwig leven & in Jezus verblijven – Joh. 6: 53-56
→  Overwinning over de duivel -Opb. 12:11
→  Genezing van alle kwaal – Jes. 53: 4,5; 1 Petr. 2: 24
→  Bescherming, nu: tegen aan vallen van de boze – Ex. 12:7,13
→  De beloften van God – Hand. 13: 28-33
→  De ziel (wil, verstand, gevoel) – Lev. 17:11,14; Deut. 12: 23
o Jezus in zijn Majesteit – Opb. 19: 13
o De liefde van de Vader - Joh. 3:16

Wit
o Reinheid →  Reiniging en heiliging - Jes. 1:18; Ps. 51: 9
o Heilige Geest – Mat. 3: 16
o De Bruid van Christus - Efeze 5:27; Opb. 19:7,8
o Feestkleding – Pred. 9: 8
o Wijsheid - Daniel 7:9
o Jezus de Vredevorst  →  o.a. witte vlag in oorlogstijd als
teken van overgave – Opb. 20:11 (troon = macht); Jes. 9: 5,6
o Brood des levens / geestelijk brood – Ex. 16:31 (manna); Joh. 6: 35
o Eeuwig leven & in Jezus verblijven – Joh. 6: 53-56
o Schoonheid – Hgl. 6: 10

  
Paars

o Voor deze kleur werden purperslakjes gebruikt die heel zeldzaam waren, dus was de stof erg kostbaar.
o Koningschap, macht en rijkdom – Hgl. 3:10; Dan. 5: 16,29; Est. 8: 15; Luc. 16:19
o Autoriteit - Hgl. 3:10; Dan. 5: 16,29; Est. 8: 15; Luc. 16:19
o Koning en Lijden – Marc. 15: 17, 20
o (Hoge)priesterschap – Ex. 28: 28,33
→  koninklijk priesterschap – 1 Petr. 2: 5,9
o Huis van God (tabernakel) – Ex. 26: 31, 36; 27: 16


Groen

o (Nieuw) Leven / natuur – Jer. 17: 8
o Herstel & vernieuwing – Gen. 1:11; Deut. 32: 2; 2 Sam. 23:4; Jes. 66:14;
o Genezing - Opb. 22:1, 2
o Hosanna! = “Wees Genadig” – Joh. 12: 13
o Vruchtdragen – Jer. 17: 7,8; Ps. 1: 1-3; Joh. 15: 5
o Hoop.


Geel

o Vreugde – Joh. 5:35; Ps. 34: 6; Jes. 60:5
o Jezus als het licht der wereld – Joh. 8: 12
o Ontmaskering / in het licht brengen – 1 Kor. 4: 5; Joh. 3:20,21; Ps. 89:16; 139:12;
o Woord van God - Joh. 1:1-11; Ps. 119: 105,130
o Roeping → Wij zijn geroepen om ons licht te laten stralen door enkel goedheid, gerechtigheid en waarheid – Jes. 49:6; Mat. 5:14; Ef. 5: 8, 9
o Wapen in de geestelijke strijd - Rom. 13:12
o Schoonheid – Hgl. 6: 10

Blauw

o Het teken van de Heilige Geest
→ Levend water - Joh. 7: 38
→ De Trooster – Joh. 14:26
→ Kracht om te getuigen – Hand. 1: 8
→ Vrijheid – 2 Cor. 3: 17
→ Kracht voor wonderen en tekenen – Hand. 10: 38
→ Opstandingskracht – 1 Cor. 4:13,14
→ Geestesgaven – Rom. 12:6-8; 1 Cor. 12: 1-11
Alles wat Jezus deed op aarde deed Hij door de kracht van de Heilige Geest. Laat je steeds opnieuw vullen door de Heilige Geest. Water dat stil staat wordt brak. Het moet blijven stromen.
o Reiniging – Ex. 36: 25
o Water / leven – Ez. 47: 9
o De strijd in de hemelse gewesten → de hemel is blauw – Ef. 6: 12

Parelmoer

o Het Koninkrijk van de hemel / van God – Mat. 13:45
o Het evangelie, het heilige
→  niet als parels voor de zwijnen gooien – Mat. 7:9
o De twaalf stadspoorten in het Nieuw Jeruzalem waren elk een  parel – Opb. 21:21

.Goud

o Gods aanwezigheid
→ de Ark – Ex. 37 :6; Hebr. 9:4; 1 Kron. 28:18
→ in het heilige der heilige was alles van goud
o De majesteit en heerlijkheid van God 
o Loutering / zuivering – Opb. 3:18; Wijsheid 3:6; Job 23:10; Spr. 8:19; Zach. 13:9
o Gebeden en lofprijzing van de gelovigen – Opb. 5:8; 8:3,4; Psalm 22:4
o De Leeuw van Juda / Het Koningschap van het Lam – Opb. 5:5,13
o Het nieuw Jeruzalem – Opb. 21: 18,21
o Rijkdom – Gen. 13:2; 24:35

Zilver

o Verlossing
→ Voor Jezus werd de losprijs betaald in 30 zilverstukken – Mat. 26:15; 27:9 (3-10)
→ Zilver is een betaalmiddel; staat voor de prijs die Jezus voor ons betaald heeft
o Geld; onze gaven aan Hem
 → Ons geld behoort God toe – Hag. 2:9; Mal. 3:8
→  Zilver wordt in de grondtekst ook wel vertaald met het
      woord geld, talent of prijs - Gen. 23: 15,16; Mat. 18:24; 25:18
o De woorden van de Heer - Psalm 12:7
o Loutering / zuivering - Psalm 12:7; Zach. 13:9; Ps. 66:10; Jes. 1:22; 48:10
o Zijn gaven aan ons; talenten – Mat. 25:14-30

Koper

o Verootmoediging, bekering, reiniging, vergeving
→ Het koperen wasvat in de tabernakel staat voor reiniging, voordat men de
     tabernakel in mocht gaan of een offer verrichtte – Ex. 30:18-20
→ Het koperen wasvat in de tabernakel was van de spiegels van de vrouwen gemaakt
     en spiegels laten zien wie je bent.
→ Het brandofferaltaar was met koper overtrokken. Door het brandoffer werden je
     zonden vergeven – Ex. 38:1-7
o Fysieke/natuurlijke kracht – Job 40:18; 1Kon. 4:13, 27; 2 Kron. 33:11; Deut. 33:25; Dan. 2:32; 7:19

Roze 

  • Een nieuw hart, gehoorzaamheid uit liefde voor God – Ezechiël 36: 26-27 
Bijbelteksten over vlaggen

Binnen de dansgroepen wordt naast het dansen, ook gebruik gemaakt van dansvlaggen. Vlaggen en banieren komen in de Bijbel voor.

  • Heft de banier omhoog op de aarde, blaast de bazuin onder de volken! - Jer. 51: 27
  • Trekt, trekt door de poorten, bereidt de weg voor het volk, baant, baant de weg, zuivert hem van stenen, heft een banier omhoog boven de volken. - Jes. 62:10
  • En Hij zal een banier opheffen voor de volken. - Jes. 11:12
  • Wij willen juichen over uw overwinning,en in de naam van onze God de vaandels opsteken - Psalm 20:6

Binnen de dansgroepen hebben de vlaggen als functie dat zij de veelkleurigheid in de aanbidding naar God ondersteunen.